Интернет програмиране с Java
(изборен курс към ФМИ, СУ, летен семестър, 2002 г.)

Изтеглете новата книга за програмиране на Светлин Наков и колектив:

Въведение в програмирането с Java

Овладейте фундаменталните основи на програмирането, структурите от данни и алгоритми с езика Java. Направете първата стъпка, за да станете кадърен софтуерен инженер – прочетете правилната книга!

Новини:

Учебна програма:
     html file    rtf file

Преподавателски екип:
     Светлин Наков
     Борис Червенков
     Николай Недялков
     Райчо Минев

Лекции:
     вторник: 19-21, зала 325
     сряда: 19-21, зала 325

Упражнения:
     Упражненията са предназначени да осигурят достъп до компютърна зала във ФМИ на тези от записалите курса, които нямат достът до компютър на друго място освен във факултета. Упражненията ще се провеждат самостоятелно, без преподавател в зала 314 на ФМИ четвъртък и петък от 15 до 19 часа. В зала 314 може да се работи с Borland JBuilder 2.0, JCreator 2.0 и Kawa. За работа с Web-приложения e осигурен сървър Tomcat. За да работите с него е необходимо да го копирате локално от \\Admin\InetJava, да настроите променливите от средата "JAVA_HOME" и "TOMCAT_HOME" и да стартирате файла "%TOMCAT_HOME%\bin\startup.bat".

Учебни материали:

   Работен вариант на учебника по "Интернет програмиране с Java" на Светлин Наков   pdf file
   1. Socket програмиране с Java
       1.1. Въведение в Internet протоколите TCP/IP. Основни мрежови концепции   html file   doc file
       1.2. Вход/изход с Java – двоични и текстови потоци   html file   doc file
       1.3. Използване на многозадачност и Thread-синхронизация   html file   doc file
       1.4. TCP сокети – клиентски и сървър сокети   html file   doc file
       1.5. UDP и Multicast сокети   html file   doc file
       1.6. Достъп до отдалечени ресурси чрез URL   html file   doc file
       1.7. Достъп до ресурси през HTTPS   html file   doc file
       1.8. Пример: Разработка на mail клиент – изпращане и извличане на e-mail по SMTP/POP3   html file   doc file
       1.9. Пример: Разработка на chat клиент/сървър   html file   doc file
       1.10. Пример: Разработка на forward сървър   html file   doc file
       Допълнителни материали по темата "Вход/изход с Java"   zip file
       Допълнителни материали по темата "Многозадачност и Thread-синхронизация"   zip file
       Допълнителни материали по темата "Socket програмиране с Java"   zip file
       Допълнителни материали по темата "Достъп до ресурси през HTTPS" - пример   zip file
       Допълнителни материали по темата "Достъп до ресурси през HTTPS" - JSSE 1.0.2   zip file
       Допълнителни материали по темата "Email/SMTP/POP3" - примери   zip file
       Допълнителни материали по темата "Chat клиент/сървър" - пример   zip file
       Примерни приложения демонстриращи използването на сокети от Java   zip file
       Помощни материали и документация за протоколите SMTP, POP3, HTTP, HTTPS, SSL   zip file
   2. Java аплети
       2.1. Създаване на user interface с Java. Въведение в AWT   html file   doc file
       2.2. Създаване на Java аплети – основни концепции   html file   doc file
       2.3. Комуникация между аплет и сървър   html file   doc file
       2.4. Пример: Разработка на chat аплет   html file   doc file
       Допълнителни материали относно темата "създаване на прозорци и аплети"   zip file
       Допълнителни материали за аплети от The Javа Tutorial   zip file
       Пример за комуникация между аплет и сървър - Chat Applet   zip file
       Материали за Java Security и подписване на аплети   zip file
       Пример за работа с картиники в AWT - зареждане, чертане и промяна на размерите на картинка   zip file
   3. Web-програмиране с Java сървлети и Java Server Pages (JSP)
       Работен вариант на лекциите за сървлети и JSP   zip file
       Допълнителни материали за Java сървлети
(статия от сп. PC Magazine/Bulgaria - 5/2000)"
  zip file
       Допълнителни материали за Java Server Pages
(статия от сп. PC Magazine/Bulgaria - 8/2000)"
  zip file
       Допълнителни материали за Java Server Pages - JSP Tutorial   zip file
       Извадки от The Java Tutorial - Servlets Tutorial   zip file
       Книга за JSP и сървлети - Pure JSP   zip file
       Документация за пaкета javax.servlet   zip file
       Примерно Web приложение - магазин   zip file

Проекти:
   1. Курсов проект по темата "Socket програмиране с Java"    html file   doc file
         Дати за предаване: 21 април и 28 април.
      Моля спазвайте разпределението по дати, часове и зали!
         Решения на курсовите проекти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5, изпратени от ваши колеги zip file
   2. Курсов проект по темата "Java аплети"    html file   doc file
         Помощни материали за проекта (моля не ги пренебрегвайте) zip file  
         Дати за предаване: 2 юни и 9 юни.
      Моля спазвайте разпределението по дати и часове!
         Решения на курсовите проекти 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5, изпратени от ваши колеги zip file
   3. Курсов проект по темата "Web-програмиране с Java сървлети и JSP    html file   doc file
         Дати за предаване: 9 юли и 10 юли.
      Моля спазвайте разпределението по дати и часове!
         Решения на курсовите проекти 3.2 и 3.5, изпратени от ваши колеги zip file

Среда за разработка
     За разработка на проектите се препоръчва развойната среда Borland JBuilder 4.0 Enterprise Edition (или по-нова версия). За разработка на Web-приложения се препоръчва Tomcat 2.0 (или по-нова версия). JBuilder 4.0 и по-новите версии съдържат Tomcat вграден в себе си.
     Trial версия на JBuilder е достъпна от адрес http://www.borland.com/jbuilder/offers/
     Tomcat JSP/Servlet сървъра е достъпен от адрес http://jakarta.apache.org/tomcat/
     В компютърните зали на ФМИ се работи със средата JCreator

Формиране на крайната оценка
     По време на семестъра на всеки студент, записан в курса, ще бъдат зададени 3 курсови проекта (по един върху материала от всяка от трите глави на учебния план). Проектите се разработват за домашно (вкъщи) за предварително определен срок от време. При работата върху зададения проект студентите могат да използват всякакви помощни материали, включително и чужда помощ, но трябва да са наясно как работи това, което са написали. В случай, че студентът не предаде някой от проектите или не го предаде в срок, получава за него 0 точки. Когато един проект бъде предаден в срок, за него се получават между 0 и 10 точки. Оценяването става на предварително уточнени дати в компютърните зали на ФМИ, където освен демонстрация на проекта се прави и малка проверка дали всеки разбира в детайли това, което е предал (или представя за своя чужда разработка). Целта е да се намали възможността за тотално преписване. Проверката протича по следната процедура:
     1. Представяне на проекта.
     2. Отговаряне на въпросите на проверяващите относно реализацията и използваните технологии.
     3. Извършване на малки добавки и изменения във функционалността на проекта по задание на проверяващите. Счита се, че ако някой не може да се справи с тях, е твърде вероятно да е преписал код, който не разбира, и затова оценката му ще бъде намалена. Решаването на поставената като задание промянва на проекта се извършва на място в компютърните зали на ФМИ, като за целта на студента се предоставя време за работа един час. В компютърните зали, където се провеждат изпитите има инсталирани JDK 1.3.1, JCreator 2.0 и Tomcat 2.0.
     Предалите поне два проекта и получили сумарно поне 10 точки от трите проекта преминават успешно курса, а останалите не го преминават. Формирането на крайната оценка се получава по следния начин:
     25 - 30 точки - 6.00
     20 - 24 точки - 5.00
     15 - 19 точки - 4.00
     10 - 14 точки - 3.00
     под 10 точки - без оценка

Изпити:
     Изпит няма. Трите проекта поемат неговата роля и затова са задължителни!

Форум:
     Форумът на InetJava

© 2002 by Svetlin Nakov

Project hosted at SourceForge Logo       Site statistics Site statictics